Vitamin a 5000 iu có tác dụng gì

     
giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
vitamin a 5000 iu mkp 1 Q6221
*
vitamin a 5000 iu mkp 2 J3572
*
vitamin a 5000 iu mkp 3 C0441
*
vitamin a 5000 iu mkp 4 J3177
*
vitamin a 5000 iu mkp 5 P6725
*
vitamin a 5000 iu mkp 6 A0452
*
vitamin a 5000 iu mkp 7 F2603
*
vitamin a 5000 iu mkp 8 I3682
*
vitamin a 5000 iu mkp 9 H3770