Thực Tập Sinh Là Gì Trong Tiếng Anh

     

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì? quá trình thực tập giỏi vị trí, đợt, tuyển dụng thực tập sinh tiếng anh là gì sẽ tiến hành tanquockhang.vn giải đáp cho chính mình trong bài xích viết. 


*

Bạn sẽ xem: Thực tập sinh là gì trong tiếng anh

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinh giờ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh giỏi của tôi.)

VD: Don’t ever speak khổng lồ an intern like that again. (Đừng thủ thỉ với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng hoàn toàn có thể viết ra phiên bản báo cáo đó.)

VD : The các buổi tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming party for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là buổi tiệc chào đón những thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đón sự lôi kéo đi truyền đạo của mình, tôi thao tác với tứ cách là 1 trong những thực tập sinh tại Hà Nội.)

Từ vựng liên quan vị trí tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc chạm mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, thành viên trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm câu hỏi cho ai, công ty nào/wəːk/
Apply khổng lồ s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong giải pháp làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người bao gồm ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng với bài viết bạn có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, địa điểm tiếng anh là gì? và sẽ giúp đỡ bạn có thêm một vài tự vựng về thành phần tuyển dụng để ship hàng cho quy trình học tập là thao tác làm việc của mình!